Polskia Akademia Aikido Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ha

Galeria Mistrzów

O sensei Morihei Ueshiba
O'Sensei #1O'Sensei #2O'Sensei #3O'Sensei #4O'Sensei #5O'Sensei #6

Mistrz Hirokazu Kobayashi
Mistrz Hirokazu Kobayashi #1Mistrz Hirokazu Kobayashi #2Mistrz Hirokazu Kobayashi #3Mistrz Hirokazu Kobayashi #4Mistrz Hirokazu Kobayashi #5Mistrz Hirokazu Kobayashi #6Mistrz Hirokazu Kobayashi #7Mistrz Hirokazu Kobayashi #8Mistrz Hirokazu Kobayashi #9

Mistrz André Cognard
Mistrz André Cognard #1Mistrz André Cognard #2Mistrz André Cognard #3Mistrz André Cognard #4Mistrz André Cognard #5Mistrz André Cognard - film - #1 Mistrz André Cognard - film - #2